7 سرویس مهم ادوب کانکت سرور بولولوت روم

http://localhost:8510/console/application-settings/application-info?account-id=7&OWASP_CSRFTOKEN=b039fbdc6e4896cabf92daffa18276d1d3943af4166e6105385fbb46619fdab5

این پست برای استاد ومعلم نیست مخصوص هاستیگ ومالکان سرورمی باشد

7 سرویس مهم ادوب کانکت سرور بولولوت روم