دبستان ودبیرستان دوره اول گل های خرد

دبستان گل ها ودبیرستان گل های خرد
دبستان گل های خرد  
استادلینک
مدیریتhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad7
اولhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad1
دومhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad2
سومhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad3
چهارمhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad4
پنجمhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad5
ششمhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad6
صبح گاهhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad100
جلسه انجمن اولیآءhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad200
جلسه دبیرانhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad300
جلسه شورای دانش آموزhttp://lms26.bulutroom.ir/kherad400
دبیرستان دوره دوم  گل های خرد  
👇👇دبیرستان دوره اول  گل های خرد  👇👇 گوهردشت کرج
مدیرhttp://lms26.bulutroom.ir/golha20
صیدیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha1
رسولیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha2
شعبان پورhttp://lms26.bulutroom.ir/golha3
مهدویhttp://lms26.bulutroom.ir/golha4
کوه فلاحhttp://lms26.bulutroom.ir/golha5
اکرمیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha6
حیدریhttp://lms26.bulutroom.ir/golha7
تاراhttp://lms26.bulutroom.ir/golha8
سرمدیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha9
محمودیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha10
بخشیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha11
نداف زادهhttp://lms26.bulutroom.ir/golha12
تیربندhttp://lms26.bulutroom.ir/golha13
سردشتیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha14
میرزاییhttp://lms26.bulutroom.ir/golha15
روغن چیانhttp://lms26.bulutroom.ir/golha16
حاتمیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha17
مسعودیhttp://lms26.bulutroom.ir/golha18
کوه فلاحhttp://lms26.bulutroom.ir/golha19
صبح گاهhttp://lms26.bulutroom.ir/golha100
جلسه انجمن اولیآءhttp://lms26.bulutroom.ir/golha200
جلسه دبیرانhttp://lms26.bulutroom.ir/golha300
جلسه شورای دانش آموزhttp://lms26.bulutroom.ir/golha400
مشاورهhttp://lms26.bulutroom.ir/golha500
👇👇دبیرستان دوره اول  گل های خرد  👇👇 گوهردشت کرج
chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure