گروه html+css+java script

2 پاسخ

 1. css

  < -----------------css-----------------!-->
  .box2 {
  float: right;
  width: 70%;
  margin-top: 15px;
  background-color: #7aa0e6;
  color: black;
  }

  .box1 {
  float: none;
  width: 20%;
  margin-top: 15px;
  background-color: #deffbf;
  color: black;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 100px;
  font-size: larger;
  font-family: aviny;
  text-align: center;
  box-shadow: 1px 1px 10px 1px #09ad48;
  }

  .box11 {
  float: none;
  width: 20%;
  margin-top: 15px;
  background-color: #deffbf;
  color: black;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 100px;
  font-size: larger;
  font-family: aviny;
  text-align: center;
  box-shadow: 1px 1px 10px 1px #09ad48;
  }

  .box111 {
  float: none;
  width: 20%;
  margin-top: 15px;
  background-color: #deffbf;
  color: black;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 100px;
  font-size: larger;
  font-family: aviny;
  text-align: center;
  box-shadow: 1px 1px 10px 1px #09ad48;
  }

  .box1111 {
  float: none;
  width: 20%;
  margin-top: 15px;
  background-color: #deffbf;
  color: black;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 100px;
  font-size: larger;
  font-family: aviny;
  text-align: center;
  box-shadow: 1px 1px 10px 1px #09ad48;
  }

  .box11111 {
  float: none;
  width: 20%;
  margin-top: 15px;
  background-color: #deffbf;
  color: black;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 100px;
  font-size: larger;
  font-family: aviny;
  text-align: center;
  box-shadow: 1px 1px 10px 1px #09ad48;
  }

 2. #B1 {
  background-color: rgb(179, 27, 250);
  color: rgb(109, 218, 0);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  font-size: 15px;
  font-family: aviny;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B2 {
  background-color: blue;
  right: ;
  r color: rgb(0, 0, 0);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  font-size: 15px;
  font-family: aviny;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B3 {
  background-color: rgb(0, 100, 53);
  color: rgb(190, 243, 0);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  font-size: 15px;
  font-family: aviny;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B4 {
  background-color: rgb(160, 131, 0);
  color: rgb(156, 197, 115);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B5 {
  background-color: rgb(247, 0, 0);
  color: rgb(156, 197, 115);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B6 {
  background-color: rgb(0, 245, 184);
  color: rgb(58, 66, 50);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  } #B1 {
  background-color: rgb(179, 27, 250);
  color: rgb(109, 218, 0);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  font-size: 15px;
  font-family: aviny;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B2 {
  background-color: blue;
  right: ;
  r color: rgb(0, 0, 0);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  font-size: 15px;
  font-family: aviny;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B3 {
  background-color: rgb(0, 100, 53);
  color: rgb(190, 243, 0);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  font-size: 15px;
  font-family: aviny;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B4 {
  background-color: rgb(160, 131, 0);
  color: rgb(156, 197, 115);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B5 {
  background-color: rgb(247, 0, 0);
  color: rgb(156, 197, 115);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

  #B6 {
  background-color: rgb(0, 245, 184);
  color: rgb(58, 66, 50);
  padding: 20PX;
  margin-right: 800PX;
  box-shadow: 0px 0px 100px 50px;
  }

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *