اگردرحین ارائه در وبینار یک فردناشناسی وارد کلاس شد وماهم از روی سادگی واعتماد میکروفون را برایشان بازکردیم وایشان یک کار ناکار انجام داد چگونه کلاس را کنترل کنیم واگر به ایشان را هاست کردیم اختیار وکنترل کلاس را در دست گرفت چکار کنیم؟واینجا مقصرکیست؟

. Only registered users may enter the room (guest access is blocked) فقط کاربران ثبت نام شده می توانند وارد اتاق شوند (دسترسی مهمان مسدود است) Only registered users and account members may enter the room فقط کاربران ثبت نام شده و اعضای حساب می توانند وارد اتاق شوند Only registered users and accepted guests …

اگردرحین ارائه در وبینار یک فردناشناسی وارد کلاس شد وماهم از روی سادگی واعتماد میکروفون را برایشان بازکردیم وایشان یک کار ناکار انجام داد چگونه کلاس را کنترل کنیم واگر به ایشان را هاست کردیم اختیار وکنترل کلاس را در دست گرفت چکار کنیم؟واینجا مقصرکیست؟ ادامه »