989122686882+

دانش فنی تخصصی شاهد ایثارگران

فیلم های آموزشی دانش فنی تخصصی

فیلم های آموزشی درس “دانش فنی تخصصی” پایه 12 رشته شبکه و نرم افزار رایانه

ردیفعنوان فیلملینک
۱پودمان ۱ – دسته بندی و انتخاب شبکهمشاهده و دانلود
۲پودمان ۱ – رسانه های انتقال و پروتکلمشاهده و دانلود
۳پودمان ۱ – همبندی شبکهمشاهده و دانلود
۴پودمان ۱ – سیستم عامل شبکهمشاهده و دانلود
۵پودمان ۲ – امنیت – فعالیت های پیش از حملهمشاهده و دانلود
۶پودمان ۲ – امنیت صفحات ۲۵ تا ۲۸مشاهده و دانلود
۷پودمان ۲ – انواع تهدیدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات  صفحات ۲۹ تا ۳۳مشاهده و دانلود
۸پودمان ۲ – اهمیت رمزنگاری – صفحات ۳۳ تا ۳۷مشاهده و دانلود
۹پودمان ۲ – اهمیت ثبت نگاری – از صفحه ۳۷ تا ۴۰مشاهده و دانلود
۱۰پودمان ۲ – تحلیل امنیت در فاوا – صفحات ۴۱ تا ۴۴مشاهده و دانلود
۱۱پودمان ۲ – تحلیل امنیت در فاوا – صفحات ۴۵ تا ۴۸مشاهده و دانلود
۱۲پودمان ۲ – قطعات اطلاعاتی- مهندسی اجتماعی-حمله اختلال سرویس  مشاهده و دانلود
۱۳پودمان ۲ – شنود – انواع تهدیدهای فناوری اطلاعات مشاهده و دانلود
۱۴پودمان ۲ – اهمیت رمزنگاری و انواع آن مشاهده و دانلود
۱۵پودمان ۲ – اهمیت ثبت رخداد ها در امنیتمشاهده و دانلود
۱۶پودمان ۲ – پشتیبانی و اهمیت مستند سازی مشاهده و دانلود
۱۷پودمان ۳ – صفحات ۵۳ تا ۵۷مشاهده و دانلود
۱۸پودمان ۳ – صفحات ۶۱ تا ۶۴مشاهده و دانلود
۱۹پودمان ۳ – صفحات ۶۵ تا ۶۸ بخش ۱مشاهده و دانلود
۲۰پودمان ۳ – صفحات ۶۵ تا ۶۸ بخش ۲مشاهده و دانلود
۲۱پودمان ۳ – صفحات ۶۹ تا ۷۳مشاهده و دانلود
۲۲پودمان ۳ – صفحات ۷۴ تا ۷۷مشاهده و دانلود
۲۳پودمان ۳ – صفحات ۷۸ تا ۸۲مشاهده و دانلود
۲۴پودمان ۴ – صفحات ۹۷ تا ۱۰۱مشاهده و دانلود
۲۵پودمان ۴ – صفحات ۱۰۲  تا ۱۰۵مشاهده و دانلود
۲۶پودمان ۴ – صفحات ۱۰۶ تا ۱۰۷مشاهده و دانلود
۲۷پودمان ۴ – صفحات ۱۰۷ تا ۱۱۰مشاهده و دانلود
۲۸پودمان ۴ – صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۱مشاهده و دانلود
۲۹پودمان ۴ – صفحات ۱۱۱ تا ۱۱۴مشاهده و دانلود
۳۰پودمان ۴ – صفحات ۱۱۴ تا ۱۱۷مشاهده و دانلود
۳۱پودمان ۴ – صفحات ۱۱۸ تا ۱۲۰مشاهده و دانلود
۳۲پودمان ۴ – صفحات۱۲۱ تا ۱۲۳مشاهده و دانلود
۳۳پودمان ۵ – صفحات ۱۲۵ تا ۱۳۰مشاهده و دانلود
۳۴پودمان ۵ – صفحات ۱۳۱ تا ۱۳۵مشاهده و دانلود
۳۵پودمان ۵ – صفحات ۱۳۵ تا ۱۳۷مشاهده و دانلود
۳۶پودمان ۵ – صفحات ۱۳۸ تا ۱۴۰مشاهده و دانلود
۳۷پودمان ۵ – صفحات۱۴۱ تا ۱۴۵مشاهده و دانلود
۳۸پودمان ۵ – صفحات ۱۴۶ تا ۱۴۹مشاهده و دانلود
۳۹پودمان ۵ – صفحات ۱۵۰ تا ۱۵۵مشاهده و دانلود

 ارزشیابی مستمر 6نوع ارزشیابی

0-نظم واخلاق وپشتکار

===============

1- پرسش های کلاسی و آزمونک ها
2- ارزشیابی فعالیت های کلاسی
3- ارزشیابی خارج از کلاس
4- ارزشیابی از تکالیف ،فعالیت ها،کارگاه ها
5-تمرکز به تدریس معلم