• 99

989122686882+

جشنواره ادوب كانكت1401

لیست پلن های اشتراکی و اختصاصی

 شما میتوانید به دلخواه از محیط فارسی یا انگلیسی استفاده کنید  

لیست قیمت پلن های کلاس مجازی آنلاین اشتراكي

کلاس آنلاین

پلن بزرگتر

کلاس آنلاین

111کاربر همزمان


200.000تومان / ماهانه

کلاس آنلاین

46 کاربر همزمان


100.000تومان / ماهانه

کلاس آنلاین

26 کاربر همزمان


70.000تومان / ماهانه

کلاس آنلاین

۱۵ کاربر همزمان


49.۰۰۰ تومان / ماهانه

لیست قیمت پلن های کلاس مجازی آنلاین سرور اختصاصي

کلاس آنلاین

پلن  بزرگتر

کلاس آنلاین

2000کاربر همزمان


4.500.000تومان / ماهانه

کلاس آنلاین

1000کاربر همزمان


2.400.000/ ماهانه

سرور اختصاصی

500کاربر همزمان


1300.000/ ماهانه

سرور اختصاصی

250کاربر همزمان


650.000تومان / ماهانه