خطای The selected resource does not exist

اگر در زمان تلاش برای اتصال به Adobe Connect Professional Meeting با این پیغام خطای The selected resource does not exist مواجه می شوید ، این راهنما مناسب شماست : علت پیغام خطای The selected resource does not exist در ادوبی کانکت : پورت هشتاد به عنوان مقدار Adobe Connect Enterprise Host Value در کنسول […]