7 سرویس مهم ادوب کانکت سرور

این پست برای استاد ومعلم نیست مخصوص هاستیگ ومالکان سرورمی باشد 7 سرویس مهم ادوب کانکت سرور بولولوت روم