پرداخت

جشنواره ادوب کانکنت 75 %تخفیف پلن 3 ماهه
یمت سرور با مشخصات زیر ماهیانه ۲۸۰۰ می باشد که با احتساب ۷۵% تخفیف ۷۰۰تومان میشود.
لذااگر۳ ماهه خریدکنید۳*۷۰۰=۲۱۰۰ (دومیلیون ویکصدهزارتومان) که لینک پرداخت آن ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه باز خواهدشد.