کارگاه 1 :
برنامه ای بنویسیدکه:
با استفاده از دستور for اعداد 1 تا 100 را درسطرهای جداگانه زیر هم نمایش دهید.

for(int i=1; i<=100 ; i++)
; Console.WriteLine (i)

كارگاه 2 بررسی شرایط حلقه تکرار معین

برنامه بنویسید که :
اعداد زوج از0تا 100 را نمایش دهد.
اعداد فرداز0تا 100 را نمایش دهد.

زوج

for (int i = 0; i <= 100; i += 2)
;Console.Write (“{0,5}”, i)

فرد

for (int i = 1; i <= 100; i += 2)
Console.Write (“{0,5}”, i)

كارگاه 3 کار با متغیر خارج بلاک ****بازی هُپ برای مضرب 5*******
برنامه ای بنویسید که:
مضرب های عدد5 از 0تا 100 را نمایش دهداگر عددمضرب 5 بود پیام “Hop” ظاهر شوددرغیر اینضورت خود عدد را نمایش دهد.
در پایان مقدار نهایی متغیر را در خارج از حلقه نمایش دهد

for (int i = 1; i < = 100; i++)
{
if (i % 5 = = 0)
;Console.WriteLine (“Hop”)
else
; Console.WriteLine (i)
}

Console.Write (“Final i :”+ i);

كارگاه 4 محاسبه مجموع
برنامه ای بنویسید که مدت زمان مطالعه هر فرد را دریافت کرده ومجموع مطالعه هر فرد را نمایش دهد.

reate stylish call-to-action buttons with Qubely Buttons. Play around with typography, design, border and more. Add animations and personalize it to engage visitors instantly.

كارگاه 5 خروج زودرس از حلقه
می خواهیم بازی حدس ماه تولد را بنویسیم. کاربر اول شماره ماه تولد خود را وارد کرده، کاربر دوم باید شماره
ماه را حدس بزند. با هر حدس اشتباه یک امتیاز از کاربر دوم کم می شود و حداکثر 5 بار اجازه دارد تا شماره ماه
را حدس بزند. در آخر برنامه امتیاز بازیکن دوم نمایش داده می شود. امتیاز اولیه 5 است.

كارگاه 6 به کار گیری حلقه while
میانگین نمره درس ادبیات هنرجویان پایه یازدهم یک هنرستان را محاسبه کنید. برای این کار باید
با دریافت نمره هنرجویان مجموع نمرات را محاسبه کنیمد اما تعداد هنرجویان مشخص نیست.
شرط پایان عملیات را وارد کردن عدد منفی برای نمره در نظر می گیریم.

كارگاه 7 یافتن بزر گترین مقدار
یک شرکت خدماتی با هدف تشویق کارمندان خود می خواهد به فردی که بیشترین ساعت کاری را در ماه
اسفند داشته است، مبلغ 200000 تومان بن خرید هدیه دهد. م یخواهیم برنامه ای بنویسیم که در انتهای ماه
ساعت های کاری هر کارمند را دریافت کرده، بیشترین ساعت کاری را چاپ کند.

كارگاه 8 کاربرد حلقه های متداخل چاپ جدول ضرب 10*10

كارگاه 9 توسعه حلقۀ متداخل دریافت مبلغ 180هزارتومان از ATM (دستگاه عابربانک یا خودپرداز)
دریافت اسکناس 100تومانی،،5000 تومانی ،10 هزارتوانی و50 هزارتومانی

واحد یادگیری 4
آرایه Array

در زبان سی شارپ می توان تعریف و ایجاد آرایه را در دو مرحله انجام داد.:
برای تعریف یک آرایه که از نوع رشته ای است،

در مرحله اول: اعلان متغیر رشته ای ;string[ ] name

اما تعداد خانه های آرایه مشخص نیست ،name در این دستور متغیرو حافظه ای برای آرایه تخصیص نیافته است.
برای مشخص کردن اندازه آرایه، حافظه مناسب به آرایه اختصاص داده شده،
در مرحله دوم با استفاده از عملگر new آرایه ایجاد می شود. ; name = new string[5]
نوع عناصرstring و تعداد عناصر5 .
نام آرایه ای است که در مرحله قبل اعلان شده بود name ، در این دستورآرایه است.
اندیس عناصر آرایه از 0 تا 4 است.

کارگاه ۵ –

كارگاه 1 تعریف و مقداردهی آرایه
5 قطعه کامپیوتر را در آرایه 5 عنصری ذخیره نمایید.

*************روش 1********************
آرایه computer دارای 5 خانه از نوع رشته ای است. // ;string[ ] computer = new string[5]
پردازنده را در خانه شماره یک ریختیم // ;”computer[0] = “CPU
مادربردرا درخانه شماره 2 ریختیم (قراردادیم) // ;”computer[1] = “MainBoard
;”computer[2] = “RAM
;”computer[3] = “HDD
;”computer[4] = “DVD

*************روش 2********************
; string[] computer= new string[]{“CPU”, “MainBoard”, “RAM”, “HDD”, “DVD”}

*************روش 3********************

; string[] computer= {“CPU”, “MainBoard”, “RAM”, “HDD”, “DVD”}

اگر بخواهیم مقادیر خانه های آرایه را نمایش دهیم هم به صورت تکی می توانیم نمایش دهیم هم با دستور for

; Console.WriteLine(price[0])

; Console.WriteLine(price[1])

; Console.WriteLine(price[2])

; Console.WriteLine(price[3])

; Console.WriteLine(price[4])

********************************************//

دستور foreach
كارگاه 2 نمایش عناصر آرایه
برنامه ای بنویسید که با دریافت شماره یک روز هفته، نام آن را نمایش دهد.

;string[] week = {“saturday”,…………………,”friday”}
byte n = byte.Parse (Console.ReadLine ())
Console.WriteLine (week[num])
یا//
for(int i = 0; i < 7; i++)
; Console.WriteLine(week[i])

كارگاه 3 پیمایش آرایه
برنامه ای بنویسید که قیمت قطعات رایانه را از ورودی دریافت کند و قیمت کل رایانه را به همراه نام و قیمت قطعات در خروجی نمایش دهد.


; long sumPrice = 0
; string[ ] computer = new string[5]
آرایه computer دارای 5 خانه از نوع رشته ای است. // ;string[ ] price = new string[5]
for (int i = 0 i < computer.Length i++)
{
; Console.Write(“Enter the name of a computer part”)
;()computer[i] = Console.ReadLine

for (int i = 0; i < price.Length; i++)

;sumPrice += price[i]


سرکلاس برنامه کامل را اسکرین شات گرفته اید حتما” تمرین کنید

كارگاه 4 پیمایش نویسه های رشته
برنامه ای بنویسیدکه یک مقدار رشته ای از ورودی گرفته، نویسه های آن را جدا کرده،
هرکدام را در یک خط بنویسد و معکوس رشته را نمایش دهد.

Gutentor Simple Text

كارگاه 5 ویرایش عناصر آرایه
برنامه ای بنویسیدکه:
قیمت محصولات یک فروشنده را از ورودی دریافت کرده، سپس مبلغ مالیات را به قیمت محصولات اضافه کرده، ضمن نمایش قیمت جدید هر محصول، آن را در همان(Value Added Tax=VAT)ارزش افزوده خانه آرایه ذخیره کنیم. تعداد محصولات در ابتدا مشخص نیست اما حداکثر 50 عدد است.
با ورود عدد صفر یاعدد منفی به عنوان قیمت محصول، دریافت داده پایان می یابد.

Gutentor Simple Text

كارگاه 6 پیاد هسازی جست وجوی خطی

Gutentor Simple Text

كارگاه 7 متدهای کلاس Array

Gutentor Simple Text

فعاليت منزل:
برنامه ای بنویسید که با استفاده از یک فهرست انتخاب )منو( عملیات زیر را روی آرایه انجام
دهد و برنامه تا زمانی که کاربر گزینه خروج را انتخاب نکرده است، ادامه یابد.
گزینه های منو به رنگ سفید روی زمینه آبی نمایش داده شوند.
Input 1 دریافت عناصر آرایه
2 Show نمایش محتوای عناصر آرایه
3 Sort مرتب کردن عناصر آرایه
4 Reverse معکوس کردن عناصر آرایه
5 Linear Search جست وجوی خطی یک عنصر در آرایه
6 Binary Search جست وجوی دودویی یک عنصر در آرایه
7 Exit خروج

Gutentor Simple Text

آرایه

پروژه : برنامه کتابخانه هنرستان را با استفاده از دستوراتی که در این پودمان آموخته اید بنویسید.آزمون

فاز 2
تعداد کتاب ها و اعضا را از ورودی دریافت کرده، آرایه های متناظر برای آنها اعلان کنید.
برای مشخصات اعضا، نام و نام خانوادگی و برای مشخصات کتاب، عنوان و موضوع کتاب را درنظر بگیرید و
برای هر کدام یک آرایه مناسب طراحی کنید. اندیس آرایه ها به عنوان کد عضویت استفاده شود.
منوی زیر را طراحی کنید:
دریافت مشخصات اعضا( ( Input user 1
دریافت مشخصات کتاب( ( Input book 2
نمایش فهرست اعضا( ( User Show 3
نمایش فهرست کتاب ها( ( Book Show 4
نمایش فهرست کتاب ها با موضوع خاص( ( Book Subject 5
ویرایش مشخصات اعضا با دریافت کد عضویت آنها( ( EditUser 6
خروج( ( Exit 7
با اجرای برنامه این منو نمایش داده شود. کاربر برای انتخاب منوی مورد نظرش باید عدد متناظر منو را واردکند. بعد از انجام عملیات منوی انتخاب شده، مجدداً منو نمایش داده شود.
توجه: یک نوع داده شمارشی به نام MenuItem برای تشخیص منوی انتخاب شده تعریف کنید.
تکمیل پروژه:
کد شماره 1 و 2 را درvsتایپ کرده و عملکرد آنها را مقایسه کنید.

enum

Enumها نوع داده شمارشی

enum

Enumها نوع داده شمارشی ساده هستند  و  اگر ما بخواهیم  تعدادی مقادیر ثابت که با یکدیگر ارتباط دارند در برنامه خود داشته باشیم از Enum ها استفاده میکنیم .Enum ها  باعث خوانایی بیشتر برنامه میشوند برای  استفاده از  Enum ها  از  فضای نام System.Collections استفاده میکنیم
 اکنون یک پروژه از نوع Console Application ایجاد میکنیم

   

***********

;enum mah { far, ord, khor, tir}
static void Main(string[] args)
}
Console.WriteLine(mah.far);
Console.WriteLine(mah.ord);
Console.WriteLine(mah.tir);
//*
Console.WriteLine((int)mah.far);
Console.WriteLine((int)mah.ord);
Console.WriteLine((int)mah.tir);

    //****************************************************************************************************
    //*******شاید شما بخواهید در برنامه از یک عدد به خصوصی شروع کنید enum ها استفاده کرد.********
    //**********************و به صورت داینامیک اعداد بعد از آن یک واحد اضافه شوند. برای این کار هم میتوان از***
    //********************** برای این کار هم میتوان از *********************************
    //******************************************************************enum *********************************
    //************************************************************** استفاده کرد *********************************
    //    enum mah { far, ord, khor=300, tir };

2 پاسخ

 1. parham rahmani
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;

  namespace WindowsFormsApplication2
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  for(i=0;i0)
  pricelist[i]=temp;
  else
  break;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *